تقویم آموزشی گروه برقجهت دانلود تقویم گروه برق و کنترل ابزار دقیق،  کلیک کنید
جهت دانلود فایل PDF دوره های برق و کنترل ابزار دقیق، کلیک کنید
http://mashahiredu.com/CourseList.aspx?grp=3