چرا مشاهیرپایتخت؟                                        

مجتمع آمورشی مشاهیر پایتخت آموزشگاهی است متفاوت، زیرا:

1- دارای تجهیزات خوب و مدرن آموزشی است
2- مجهز به کارگاه های آموزشی PLC ،CNC، برق صنعتی، ابزار شناسی وماشین افزار می باشد
3- از اساتید  با تجربه در امر آموزش استفاده می کند
4- آموزش ها را بر طبق آخرین استانداردها و پیشرفت های تکنولوژی ارایه می دهد
5- با صاحبان مشاغل در ارتباط است و فرصت های اشتغال را ایجاد میکند
6- ایجاد اشتغال و ارتقاء شغل از اهداف بزرگ آن است
7- سمینارهای مرتبط برگزار می کند
8- امکانات بازدید ازصنایع را فراهم می کند
9- آموزش را مناسب با نیازهای جامعه برنامه ریزی میکند
10 -ایرانیان را در سرتاسر دنیا پشتیبانی علمی میکند
11- اصول مشتری مداری را رعایت می کند
12- در پایان دوره آموزشی مدرک معتبر داخلی و خارجی ارایه می دهد
13-کارآفرین نمونه کشور می باشد و روحیه کارآفرینی را در دانشجویان پرورش می دهد