نرم افزار های طراحی

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A01011
catia1
1396/06/31جمعه 09:00 تا 14:00404,900,000
2A01022
catia2
1396/07/10دوشنبه 18:00 تا 20:00108,000,000
3A01031
catia3
1396/06/30پنجشنبه 17:00 تا 21:00245,400,000
4A03011
CREO(pro-Engineer)1
1396/06/24جمعه 09:00 تا 14:00407,000,000
5A05012
1(SIMENSE NX(Unigraghics
1396/07/14جمعه 09:00 تا 13:00407,000,000
6A05011
1(SIMENSE NX(Unigraghics
1396/06/24جمعه 13:00 تا 17:00407,000,000
7A07011
RHINO1
1396/05/26پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
8A01011
CATIA 1
1396/07/05شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
9A01011
CATIA 1
1396/07/21جمعه 09:00 تا 13:00404,900,000
10A01011
CATIA 1
1396/08/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
11A01011
CATIA 1
1396/09/10جمعه 09:00 تا 13:00404,900,000
12A01011
CATIA 1
1396/10/02شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
13A01011
CATIA 1
1396/11/13جمعه 09:00 تا 13:00404,900,000
14A01011
CATIA 1
1396/12/05شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
15A01011
CATIA 1
1396/08/24چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
16A01011
CATIA 1
1396/10/06چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
17A01011
CATIA 1
1396/12/09چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
18A01021
catia2
1396/07/02یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00354,200,000
19A01021
catia2
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00354,200,000
20A01021
catia2
1396/10/14پنجشنبه 17:00 تا 21:00354,200,000
21A01011
catia2
1396/11/17یکشنبه تا ,سه شنبه تا 354,200,000
22A01021
catia2
1396/07/02یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00354,900,000
23A01021
catia2
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00354,900,000
24A01021
catia2
1396/10/14پنجشنبه 17:00 تا 21:00354,800,000
25A01021
catia2
1396/11/17یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00354,800,000
26A01021
catia2
1396/07/26چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
27A01021
catia2
1396/09/01چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
28A01021
catia2
1396/10/07چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
29A01031
CATIA3
1396/07/07جمعه 09:00 تا 13:00404,800,000
30A01031
CATIA3
1396/08/11پنجشنبه 16:00 تا 20:00404,800,000
31A01031
CATIA3
1396/09/17جمعه 09:00 تا 13:00404,800,000
32A01041
CATIA4
1396/09/08چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
33A01041
CATIA4
1396/11/04چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
34A01051
CATIA5
1396/09/15چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
35A01051
CATIA5
1396/11/11چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
36A01061
Catia6
1396/09/22چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
37A01061
Catia6
1396/11/18چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
38A02011
Solidwork1
1396/07/09یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
39A02011
solidworks
1396/09/10جمعه 09:00 تا 14:00404,900,000
40A02011
solidworks1
1396/10/13دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
41A02011
solidworks1
1396/11/06جمعه 09:00 تا 14:00404,900,000
42A02011
solidworks1
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00404,900,000
43A02011
solidworks1
1396/09/08چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
44A02011
solidworks1
1396/11/11چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
45A02011
solidworks1
1396/12/09چهارشنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00244,900,000
46A02021
solidworks2
1396/07/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00354,900,000
47A02021
solidworks2
1396/10/03جمعه 14:00 تا 17:00354,900,000
48A02021
solidworks2
1396/11/04چهارشنبه 17:00 تا 21:00,شنبه 17:00 تا 21:00354,800,000
49A02021
solidworks2
1396/07/26چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00354,800,000
50A02021
solidworks2
1396/09/15چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
51A02021
solidworks2
1396/11/18چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
52A02021
solidworks2
1396/12/16چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
53A02031
solidworks3
1396/12/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
54A02031
solidworks3
1396/09/22چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
55A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/07/10دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00407,000,000
56A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/08/12جمعه 09:00 تا 14:00407,000,000
57A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/09/05یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
58A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/10/07پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
59A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/11/16دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
60A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/12/10پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
61A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/08/03چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00247,000,000
62A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/10/06چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00247,000,000
63A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/12/02چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00247,000,000
64A03021
CREO(PRO/Engineer)2
1396/07/03شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00355,600,000
65A03021
CREO(PRO/Engineer)2
1396/09/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00355,600,000
66A03021
CREO(PRO/Engineer)2
1396/11/12دوشنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 13:00 تا 17:00355,600,000
67A04011
Autodesk inventor1
1396/07/15شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00355,600,000
68A04011
Autodesk inventor1
1396/09/10جمعه 09:00 تا 14:00355,600,000
69A04011
Autodesk inventor1
1396/11/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00355,600,000
70A04011
Autodesk inventor1
1396/10/06چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
71A04011
Autodesk inventor1
1396/12/09چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
72A04021
Autodesk inventor2
1396/09/09پنجشنبه 17:00 تا 21:00355,600,000
73A04021
Autodesk inventor2
1396/12/16چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
74A04031
Autodesk inventor3
1396/12/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
75A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/07/14جمعه 09:00 تا 14:00405,600,000
76A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/08/11پنجشنبه 14:00 تا 18:00407,000,000
77A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/09/17جمعه 09:00 تا 14:00407,000,000
78A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/10/14پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
79A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/11/13جمعه 09:00 تا 13:00407,000,000
80A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/08/17چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,400,000
81A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/12/02چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,400,000
82A05021
ZIEMENSE NX(Unigraghics)2
1396/07/07جمعه 14:00 تا 18:00357,000,000
83A05021
ZIEMENSE NX(Unigraghics)2
1396/10/22جمعه 14:00 تا 18:00357,000,000
84A06011
MATRIX1
1396/09/04شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00408,000,000
85A06011
MATRIX1
1396/11/09دوشنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 13:00 تا 17:00408,000,000
86A07011
RHINO1
1396/07/04یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
87A07011
RHINO1
1396/08/10دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
88A07011
RHINO1
1396/09/02پنجشنبه 13:00 تا 18:00407,000,000
89A07011
RHINO1
1396/10/03یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
90A07011
RHINO1
1396/11/05پنجشنبه 13:00 تا 18:00407,000,000
91A07011
RHINO1
1396/12/07دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
92A07011
RHINO1
1396/07/26چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00247,000,000
93A07011
RHINO1
1396/08/10چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00247,000,000
94A07011
RHINO1
1396/09/29چهارشنبه 09:00 تا 21:00,پنجشنبه 09:00 تا 21:00,جمعه 09:00 تا 21:00247,000,000
95A07021
RHINO2
1396/09/09پنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 13:00154,000,000
96A07021
RHINO2
1396/11/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 13:00154,000,000
97A36011
AUOTOCAD 1
1396/07/10شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00303,500,000
98A36011
AUOTOCAD 1
1396/08/05جمعه 09:00 تا 14:00303,500,000
99A36011
AUOTOCAD 1
1396/09/06شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00304,900,000
100A08011
POWER SHAPE1
1396/10/15جمعه 09:00 تا 14:00304,900,000
101A08011
POWER SHAPE1
1396/11/09شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00304,900,000
102A08011
POWER SHAPE1
1396/09/22چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00304,900,000
103A36011
AUTOCAD 1
1396/12/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00242,500,000
104A36021
AOUTOCAD 2
1396/07/13پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00202,500,000
105A36021
AOUTOCAD 2
1396/10/14پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00202,500,000
106A36021
AOUTOCAD 2
1396/12/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00202,500,000
107A14011
ARTCAM
1396/08/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00304,900,000
108A14011
ARTCAM
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00304,900,000
109A04011
Autodesk inventor1
1396/08/24شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00354,900,000
نرم افزار catia  نرم افزار درجه 1 در طراحی قطعات صنعتی می باشد