نرم افزار های طراحی

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A36012
AUTOCAD1
1396/09/08چهارشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17 تا 21303,500,000
2A01012
CATIA 1
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00404,900,000
3A01011
CATIA 1
1396/09/10جمعه 09:00 تا 13:00404,900,000
4A01011
CATIA 1
1396/10/02شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
5A01011
CATIA 1
1396/11/13جمعه 09:00 تا 13:00404,900,000
6A01011
CATIA 1
1396/12/05شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
7A01011
CATIA 1
1396/08/24چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
8A01011
CATIA 1
1396/10/06چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
9A01011
CATIA 1
1396/12/09چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
10A01021
catia2
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00354,200,000
11A01021
catia2
1396/10/14پنجشنبه 17:00 تا 21:00354,200,000
12A01011
catia2
1396/11/17یکشنبه تا ,سه شنبه تا 354,200,000
13A01021
catia2
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00354,900,000
14A01021
catia2
1396/10/14پنجشنبه 17:00 تا 21:00354,800,000
15A01021
catia2
1396/11/17یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00354,800,000
16A01021
catia2
1396/10/07چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
17A01031
CATIA3
1396/08/11پنجشنبه 16:00 تا 20:00404,800,000
18A01031
CATIA3
1396/09/17جمعه 09:00 تا 13:00404,800,000
19A01041
CATIA4
1396/11/04چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
20A01051
CATIA5
1396/11/11چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
21A01061
Catia6
1396/11/18چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
22A02011
solidworks
1396/09/10جمعه 09:00 تا 14:00404,900,000
23A02011
solidworks1
1396/10/13دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
24A02011
solidworks1
1396/11/06جمعه 09:00 تا 14:00404,900,000
25A02011
solidworks1
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00404,900,000
26A02011
solidworks1
1396/11/11چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
27A02011
solidworks1
1396/12/09چهارشنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00244,900,000
28A02021
solidworks2
1396/10/03جمعه 14:00 تا 17:00354,900,000
29A02021
solidworks2
1396/11/04چهارشنبه 17:00 تا 21:00,شنبه 17:00 تا 21:00354,800,000
30A02021
solidworks2
1396/11/18چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
31A02021
solidworks2
1396/12/16چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
32A02031
solidworks3
1396/12/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
33A03012
CREO(Pro-Engineer)1
1396/09/16پنجشنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
34A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/08/12جمعه 09:00 تا 14:00407,000,000
35A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/09/05یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
36A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/10/07پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
37A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/11/16دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
38A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/12/10پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
39A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/10/06چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00247,000,000
40A03011
CREO(Pro-Engineer)1
1396/12/02چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00247,000,000
41A03021
CREO(PRO/Engineer)2
1396/09/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00355,600,000
42A03021
CREO(PRO/Engineer)2
1396/11/12دوشنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 13:00 تا 17:00355,600,000
43A04011
Autodesk inventor1
1396/09/10جمعه 09:00 تا 14:00355,600,000
44A04011
Autodesk inventor1
1396/11/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00355,600,000
45A04011
Autodesk inventor1
1396/10/06چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
46A04011
Autodesk inventor1
1396/12/09چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
47A04021
Autodesk inventor2
1396/09/09پنجشنبه 17:00 تا 21:00355,600,000
48A04021
Autodesk inventor2
1396/12/16چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
49A04031
Autodesk inventor3
1396/12/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
50A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/08/11پنجشنبه 14:00 تا 18:00407,000,000
51A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/09/17جمعه 09:00 تا 14:00407,000,000
52A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/10/14پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
53A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/11/13جمعه 09:00 تا 13:00407,000,000
54A05011
ZIEMENSE NX(Unigraghics)1
1396/12/02چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,400,000
55A05021
ZIEMENSE NX(Unigraghics)2
1396/10/22جمعه 14:00 تا 18:00357,000,000
56A06011
MATRIX1
1396/09/04شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00408,000,000
57A06011
MATRIX1
1396/11/09دوشنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 13:00 تا 17:00408,000,000
58A07011
RHINO1
1396/09/02پنجشنبه 13:00 تا 18:00407,000,000
59A07011
RHINO1
1396/10/03یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
60A07011
RHINO1
1396/11/05پنجشنبه 13:00 تا 18:00407,000,000
61A07011
RHINO1
1396/12/07دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
62A07011
RHINO1
1396/09/29چهارشنبه 09:00 تا 21:00,پنجشنبه 09:00 تا 21:00,جمعه 09:00 تا 21:00247,000,000
63A07021
RHINO2
1396/11/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 13:00154,000,000
64A36011
AUOTOCAD 1
1396/09/06شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00304,900,000
65A08011
POWER SHAPE1
1396/10/15جمعه 09:00 تا 14:00304,900,000
66A08011
POWER SHAPE1
1396/11/09شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00304,900,000
67A36011
AUTOCAD 1
1396/12/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00242,500,000
68A36021
AOUTOCAD 2
1396/10/14پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00202,500,000
69A36021
AOUTOCAD 2
1396/12/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00202,500,000
70A14011
ARTCAM
1396/08/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00304,900,000
71A14011
ARTCAM
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00304,900,000
72A04011
Autodesk inventor1
1396/08/24شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00354,900,000
نرم افزار catia  نرم افزار درجه 1 در طراحی قطعات صنعتی می باشد