نرم افزار های طراحی

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A0101-1
CATIA 1
1397/03/25جمعه 13:00 تا 18:00405,800,000
2A0101-1
CATIA 1
1397/04/09شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00405,800,000
3A0101-1
CATIA 1
1397/04/22جمعه 09:00 تا 14:00405,800,000
4A0101-1
CATIA 1
1397/05/14یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00405,800,000
5A0101-1
CATIA 1
1397/06/09جمعه 09:00 تا 14:00405,800,000
6A0101-1
CATIA 1
1397/05/03چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,500,000
7A0101-1
CATIA 1
1397/06/07چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,500,000
8A0102-1
CATIA2
1397/04/22جمعه 09:00 تا 13:00355,500,000
9A0102-1
CATIA2
1397/06/02جمعه 09:00 تا 13:00355,500,000
10A0103-1
CATIA 3
1397/04/14پنجشنبه 13:00 تا 17:00406,000,000
11A0103-1
CATIA 3
1397/06/09جمعه 09:00 تا 14:00406,000,000
12A0201-1
SOLIDWORKS 1
1397/04/11دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00405,600,000
13A0201-1
SOLIDWORKS 1
1397/05/11پنجشنبه 13:00 تا 18:00405,600,000
14A0201-1
SOLIDWORKS 1
1397/06/09جمعه 14:00 تا 19:00405,600,000
15A0201-1
SOLIDWORKS 1
1397/06/21چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,800,000
16A0202-1
SOLIDWORKS 2
1397/04/07پنجشنبه 13:00 تا 17:00355,500,000
17A0301-1
CERO 1
1397/03/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00488,000,000
18A0301-1
CERO 1
1397/04/11دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00488,000,000
19A0301-1
CERO 1
1397/05/11پنجشنبه 17:00 تا 21:00488,000,000
20A0301-1
CERO 1
1397/06/04یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00488,000,000
21A0301-1
CERO 1
1397/05/10چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,000,000
22A0301-1
CERO 1
1397/06/14چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,000,000
23A0302-1
CERO 2
1397/04/08پنجشنبه 17:00 تا 21:00407,800,000
24A0302-1
CERO 2
1397/05/15دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00407,800,000
25A0501-1
SIEMENSE NX(Unigraphics)
1397/03/24پنجشنبه 17:00 تا 21:00407,500,000
26A0501-1
SIEMENSE NX(Unigraphics)
1397/04/05جمعه 09:00 تا 14:00407,500,000
27A0501-1
SIEMENSE NX(Unigraphics)
1397/05/12جمعه 14:00 تا 18:00407,500,000
28A0501-1
SIEMENSE NX(Unigraphics)
1397/06/15پنجشنبه 17:00 تا 21:00407,500,000
29A0501-1
SIEMENSE NX(Unigraphics)
1397/05/17چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,000,000
30A0502-1
SIEMENSE NX(Unigraphics)
1397/04/08جمعه 14:00 تا 19:00357,500,000
31A0502-1
SIEMENSE NX(Unigraphics)
1397/06/09جمعه 09:00 تا 14:00357,500,000
32A1401-1
ARTCAM
1397/04/08جمعه 09:00 تا 13:00306,800,000
33A1401-1
ARTCAM
1397/05/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00306,800,000
34A1401-1
ARTCAM
1397/06/09جمعه 09:00 تا 13:00306,800,000
35A1401-1
ARTCAM
1397/06/14چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,800,000
36A1401-1
ARTCAM
1397/05/24چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,800,000
37A0701-1
RHINO 1
1397/03/24پنجشنبه 14:00 تا 19:00408,000,000
38A0701-1
RHINO 1
1397/04/03یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00408,000,000
39A0701-1
RHINO 1
1397/05/19جمعه 09:00 تا 14:00408,000,000
40A0701-1
RHINO 1
1397/06/05دوشنبه 17 تا 21:00,چهارشنبه 17 تا 21:00408,000,000
41A0701-1
RHINO 1
1397/05/10چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00248,000,000
42A0702-1
RHINO 2
1397/06/04یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00155,000,000
43A0801-1
POWER SHAPE 1
1397/04/13شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00355,300,000
44A0801-1
POWER SHAPE 1
1397/06/01پنجشنبه 17:00 تا 21:00355,300,000
45A3601-1
AUTOCAD 2D
1397/03/25جمعه 09:00 تا 14:00303,500,000
46A3601-1
AUTOCAD 2D
1397/04/19یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00303,500,000
47A3601-1
AUTOCAD 2D
1397/05/26جمعه 09:00 تا 14:00303,500,000
48A3601-1
AUTOCAD 2D
1397/06/10شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00303,500,000
49A3602-1
AUTOCAD 3D
1397/04/07پنجشنبه 17:00 تا 21:00203,000,000
50A3602-1
AUTOCAD 3D
1397/06/15پنجشنبه 17:00 تا 21:00203,000,000
51A02012
SOLIDWORKS 1
1397/03/04جمعه 18:00 تا 21:00405,600,000
52A01032
CATIA 3
1397/04/07پنجشنبه 14:00 تا 18:00406,000,000
53A01012
ادامه 966197-cattia
1396/08/22یکشنبه 15:00 تا 20:002116,800,000
نرم افزار catia  نرم افزار درجه 1 در طراحی قطعات صنعتی می باشد