نرم افزارهای تحلیل

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A41012
Moldflow-solidwork
1398/06/22پنجشنبه 16:00 تا 20:0045دانشجویان63,000,000
2A41012
Moldflow-solidwork
1398/06/22پنجشنبه 16:00 تا 20:004563,000,000