نرم افزار های ماشینکاری

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A09012
اپراتوری فرز CNC
1396/04/30جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
2A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/05/06جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
3A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/06/09پنجشنبه 13:00 تا 17:00254,900,000
4A09012
اپراتوری تراش CNC
1396/04/30جمعه 14:00 تا 18:00405,200,000
5A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/05/06جمعه 14:00 تا 18:00405,200,000
6A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/06/09پنجشنبه 14:00 تا 18:00405,200,000
7A13011
EDGE CAM1
1396/03/25پنجشنبه 13:00 تا 17:00486,400,000
8A13011
EDGE CAM1
1396/04/16جمعه 09:00 تا 13:00486,400,000
9A13011
EDGE CAM1
1396/05/13جمعه 09:00 تا 13:00486,400,000
10A13011
EDGE CAM1
1396/06/10جمعه 13:00 تا 17:00486,400,000
11A13011
EDGE CAM1
1396/06/01چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
12A13032
EDGE CAM3
1396/04/16جمعه 09:00 تا 13:00405,600,000
13A13031
EDGE CAM3
1396/05/26پنجشنبه 13:00 تا 17:00205,600,000
14A13031
EDGE CAM3
1396/06/17جمعه 09:00 تا 13:00205,600,000
15A13031
EDGE CAM3
1396/06/09پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00125,600,000
16A11011
POWERMILL 1
1396/03/19جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
17A11011
POWERMILL 1
1396/04/15پنجشنبه 13:00 تا 17:00485,000,000
18A11012
POWERMILL 1
1396/05/05پنجشنبه 17:00 تا 21:00485,000,000
19A11011
POWERMILL 1
1396/06/17جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
20A11011
POWERMILL 1
1396/06/01چهارشنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00484,600,000
21A11022
POWERMILL 2
1396/06/08سه شنبه 09:00 تا 13:00405,600,000
22A11021
POWERMILL 2
1396/04/23جمعه 09:00 تا 13:00405,600,000
23A11021
POWERMILL 2
1396/05/26پنجشنبه 17:00 تا 21:00405,600,000
24A11021
POWERMILL 2
1396/06/24پنجشنبه 09:00 تا 13:00405,600,000
25A11031
POWERMILL3
1396/06/15چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00242,800,000
26A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/06/06دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
27A40011
ماشین کاری تراش دستی
1396/06/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
28A12011
MASTER CAM1
1396/05/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
29A12011
MASTER CAM1
1396/06/22چهارشنبه 17:00 تا 21:00,شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
30A12011
MASTER CAM1
1396/06/15چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,000,000
31A12021
MASTER CAM2
1396/06/22چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,200,000
32A12021
MASTER CAM2
1396/05/18چهارشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00405,000,000
33A11042
powermill4
1396/04/30جمعه 09:00 تا 13:004023,000,000