نرم افزار های ماشینکاری

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A0901-1
اپراتوری فرز CNC
1397/05/12پنجشنبه 09:00 تا 13:00305,500,000
2A0901-1
اپراتوری فرز CNC
1397/06/15پنجشنبه 13:00 تا 17:00305,500,000
3A0901-1
اپراتوری فرز CNC
1397/06/14چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,000,000
4A0901-1
اپراتوری تراش CNC
1397/03/11جمعه 14:00 تا 18:00365,500,000
5A0901-1
اپراتوری تراش CNC
1397/05/12جمعه 14:00 تا 18:00365,500,000
6A0901-1
اپراتوری تراش CNC
1397/06/15پنجشنبه 17:00 تا 21:00365,500,000
7A0901-1
اپراتوری تراش CNC
1397/06/21چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,000,000
8A1101-1
POWERMILL 1
1397/03/03پنجشنبه 13:00 تا 17:00486,200,000
9A1101-1
POWERMILL 1
1397/04/08جمعه 09:00 تا 13:00486,200,000
10A1101-1
POWERMILL 1
1397/05/05جمعه 14:00 تا 18:00486,200,000
11A1101-1
POWERMILL 1
1397/06/02جمعه 09:00 تا 13:00486,200,000
12A1101-1
POWERMILL 1
1397/06/07چهارشنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00245,800,000
13A1101-1
POWERMILL 1
1397/04/11دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00486,200,000
14A1102-1
POWERMILL 2
1397/03/10پنجشنبه 17:00 تا 21:00486,500,000
15A1102-1
POWERMILL 2
1397/04/08جمعه 09:00 تا 13:00486,500,000
16A1102-1
POWERMILL 2
1397/05/18پنجشنبه 13:00 تا 17:00486,500,000
17A1102-1
POWERMILL 2
1397/04/27چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,000,000
18A1102-1
POWERMILL 2
1397/06/21چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,000,000
19A1102-1
POWERMILL 2
1397/05/13شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00486,500,000
20A1103-1
POWERMILL 3
1397/05/19جمعه 09:00 تا 17:0083,200,000
21A1103-1
POWERMILL 3
1397/06/23جمعه 09:00 تا 17:0083,200,000
22A1104-1
POWERMILL 4
1397/03/04جمعه 13:00 تا 17:004825,000,000
23A1104-1
POWERMILL 4
1397/04/22جمعه 13:00 تا 17:004825,000,000
24A1104-1
POWERMILL 4
1397/06/16جمعه 13:00 تا 17:004825,000,000
25A1301-1
EDGE CAM 1
1397/03/11جمعه 14:00 تا 18:00487,000,000
26A1301-1
EDGE CAM 1
1397/04/15487,000,000
27A1301-1
EDGE CAM 1
1397/05/12487,000,000
28A1301-1
EDGE CAM 1
1397/06/09جمعه 09:00 تا 13:00487,000,000
29A1301-1
EDGE CAM 1
1397/04/27چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00247,000,000
30A1301-1
EDGE CAM 1
1397/06/21چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00247,000,000
31A1302-1
EDGE CAM 2
1397/04/29جمعه 09:00 تا 13:00245,000,000
32A1302-1
EDGE CAM 2
1397/05/19جمعه 14:00 تا 18:00245,000,000
33A1302-1
EDGE CAM 2
1397/06/09جمعه 09:00 تا 13:00245,000,000
34A1302-1
EDGE CAM 2
1397/05/03چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00164,500,000
35A1303-1
EDGE CAM 3
1397/04/19جمعه 09:00 تا 14:00305,500,000
36A1303-1
EDGE CAM 3
1397/05/19جمعه 14:00 تا 19:00305,500,000
37A1303-1
EDGE CAM 3
1397/06/15پنجشنبه 17:00 تا 21:00305,500,000
38A1303-1
EDGE CAM 3
1397/05/10چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,000,000
39A1304-1
EDGE CAM 4
1397/05/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00208,500,000
40A1304-1
EDGE CAM 4
1397/06/21چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00167,000,000
41A11012
POWERMILL 1
1397/02/14جمعه 14:00 تا 18:00486,200,000
42A11012
POWERMILL 1
1397/04/01جمعه 09:00 تا 13:00486,200,000
43A09012
اپراتوری فرز CNC
1397/04/14پنجشنبه 13:00 تا 17:00305,500,000
44A09012
اپراتوری تراش cnc
1397/04/08جمعه 09:00 تا 13:00365,500,000