نرم افزار های ماشینکاری

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A09012
اپراتوری فرز CNC
1396/07/14جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
2A13011
EDGE CAM1
1396/05/13جمعه 09:00 تا 13:00486,400,000
3A13011
EDGE CAM1
1396/06/10جمعه 13:00 تا 17:00486,400,000
4A13032
EDGE CAM3
1396/06/24جمعه 14:00 تا 18:00405,600,000
5A11011
POWERMILL 1
1396/07/28جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
6A11011
POWERMILL 1
1396/06/17جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
7A11022
POWERMILL 2
1396/06/24جمعه 14:00 تا 18:00405,600,000
8A11021
POWERMILL 2
1396/05/26پنجشنبه 17:00 تا 21:00405,600,000
9A11021
POWERMILL 2
1396/06/24پنجشنبه 09:00 تا 13:00405,600,000
10A12011
MASTER CAM1
1396/06/22چهارشنبه 17:00 تا 21:00,شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
11A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/07/07جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
12A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/08/05جمعه 14:00 تا 19:00254,900,000
13A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/09/03جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
14A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/10/08جمعه 14:00 تا 18:00254,900,000
15A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/11/06جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
16A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/08/24چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00254,900,000
17A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/07/07جمعه 14:00 تا 18:00304,900,000
18A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/09/08چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00304,900,000
19A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/09/08چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00304,900,000
20A11011
POWERMILL 1
1396/07/07جمعه 09:00 تا 13:00484,900,000
21A12021
POWERMILL 1
1396/08/05جمعه 14:00 تا 18:00484,900,000
22A11011
POWERMILL 1
1396/08/10چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00484,900,000
23A11011
POWERMILL 2
1396/07/06پنجشنبه 17:00 تا 21:00404,900,000
24A11021
POWERMILL 2
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00404,900,000
25A11041
POWERMILL 4
1395/12/11جمعه 09:00 تا 13:00484,900,000
26A13011
EDGE CAM 1
1396/07/13پنجشنبه 17:00 تا 21:00484,900,000
27A13011
EDGE CAM 1
1396/08/05جمعه 14:00 تا 18:00484,900,000
28A13031
EDGE CAM3
1396/07/14جمعه 14:00 تا 18:00204,900,000
29A13031
EDGE CAM 1
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00204,900,000