نرم افزار های ماشینکاری

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A11012
POWERMILL 1
1396/07/28جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
2A11012
POWERMILL 1
1396/09/09پنجشنبه 17:00 تا 21:00485,000,000
3A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/09/03جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
4A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/10/08جمعه 14:00 تا 18:00254,900,000
5A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/11/06جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
6A11011
POWERMILL 1
1396/08/05جمعه 14:00 تا 18:00485,000,000
7A11011
POWERMILL 1
1396/09/02پنجشنبه 17:00 تا 21:00485,000,000
8A11021
POWERMILL 2
1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 17:00404,900,000
9A11042
POWERMILL 4
1395/12/11سه شنبه 09:00 تا 13:004023,000,000
10A13011
EDGE CAM 1
1396/07/13پنجشنبه 17:00 تا 21:00484,900,000
11A13011
EDGE CAM 1
1396/08/05جمعه 14:00 تا 18:00484,900,000
12A09012
اپراتوری فرز cnc
1396/09/24جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
13A11012
power mill 1
1396/09/24جمعه 14:00 تا 18:00485,000,000