نرم افزار های ماشینکاری

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/03/19جمعه 09:00 تا 13:00254,300,000
2A09012
اپراتوری فرز CNC
1396/03/12جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
3A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/03/19جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
4A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/04/15پنجشنبه 13:00 تا 17:00254,900,000
5A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/05/06جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
6A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/06/09پنجشنبه 13:00 تا 17:00254,900,000
7A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/05/18چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,500,000
8A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/05/25چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,600,000
9A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/03/19جمعه 14:00 تا 17:00405,200,000
10A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/04/15پنجشنبه 17:00 تا 21:00405,200,000
11A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/05/06جمعه 14:00 تا 18:00405,200,000
12A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/06/09پنجشنبه 14:00 تا 18:00405,200,000
13A13012
EDGE CAM 1
1396/02/01سه شنبه 17:00 تا 21:00486,400,000
14A13011
EDGE CAM1
1396/02/22جمعه 09:00 تا 13:00486,400,000
15A13011
EDGE CAM1
1396/03/25پنجشنبه 13:00 تا 17:00486,400,000
16A13011
EDGE CAM1
1396/04/22پنجشنبه 17:00 تا 21:00486,400,000
17A13011
EDGE CAM1
1396/05/13جمعه 09:00 تا 13:00486,400,000
18A13011
EDGE CAM1
1396/06/10جمعه 13:00 تا 17:00486,400,000
19A13011
EDGE CAM1
1396/04/28چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,700,000
20A13011
EDGE CAM1
1396/06/01چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
21A13031
EDGE CAM3
1396/03/18پنجشنبه 09:00 تا 13:00205,600,000
22A13031
EDGE CAM3
1396/04/23جمعه 09:00 تا 13:00205,600,000
23A13031
EDGE CAM3
1396/05/26پنجشنبه 13:00 تا 17:00205,600,000
24A13031
EDGE CAM3
1396/06/17جمعه 09:00 تا 13:00205,600,000
25A13031
EDGE CAM3
1396/05/05پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00165,600,000
26A13031
EDGE CAM3
1396/06/09پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00125,600,000
27A11012
POWERMILL 1
1396/02/29جمعه 14:00 تا 18:00485,000,000
28A11011
POWERMILL 1
1396/03/19جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
29A11011
POWERMILL 1
1396/04/15پنجشنبه 13:00 تا 17:00485,000,000
30A11011
POWERMILL 1
1396/05/13جمعه 13:00 تا 17:00485,000,000
31A11011
POWERMILL 1
1396/06/17جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
32A11011
POWERMILL 1
1396/05/11چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00484,600,000
33A11011
POWERMILL 1
1396/06/01چهارشنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00484,600,000
34A11021
POWERMILL 2
1396/05/18چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
35A11021
POWERMILL 2
1396/06/08چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
36A11021
POWERMILL 2
1396/02/22جمعه 13:00 تا 17:00405,600,000
37A11021
POWERMILL 2
1396/03/19پنجشنبه 13:00 تا 17:00405,600,000
38A11021
POWERMILL 2
1396/04/23جمعه 09:00 تا 13:00405,600,000
39A11021
POWERMILL 2
1396/05/26پنجشنبه 17:00 تا 21:00405,600,000
40A11021
POWERMILL 2
1396/06/24پنجشنبه 09:00 تا 13:00405,600,000
41A11031
POWERMILL3
1396/05/25چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00242,800,000
42A11031
POWERMILL3
1396/06/15چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00242,800,000
43A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/03/17دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
44A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/04/20یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
45A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/06/06دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
46A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/04/14چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00249,000,000
47A40011
ماشین کاری تراش دستی
1396/03/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
48A40011
ماشین کاری تراش دستی
1396/04/19دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00489,100,000
49A40011
ماشین کاری تراش دستی
1396/06/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
50A40011
ماشین کاری تراش دستی
1396/04/21چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00249,000,000
51A12011
MASTER CAM1
1396/03/23یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
52A12011
MASTER CAM1
1396/05/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
53A12011
MASTER CAM1
1396/06/22چهارشنبه 17:00 تا 21:00,شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
54A12011
MASTER CAM1
1396/06/15چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,000,000
55A12021
MASTER CAM2
1396/06/22چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,200,000
56A12021
MASTER CAM2
1396/03/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00405,000,000
57A12021
MASTER CAM2
1396/05/18چهارشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00405,000,000
582
سمپوزیم ماشینکاری تراش وفرز cnc چندمحوره وروش های مدرن براده برداری
1396/04/22پنجشنبه 09:00 تا 17:0083,000,000
592
وبینار ماشینکاری تراش وفرز cncچندمحوره وروش های مدرن براده برداری
1396/04/22پنجشنبه 09:00 تا 17:0081,000,000
602
سمپوزیوم ماشینکاری تراش و فرز CNC چند محوره و روش های مدرن براده برداری ویژه متقاضیان آزاد
1396/04/22پنجشنبه 09:00 تا 17:0082,500,000
612
سمپوزیم ماشینکاری - (کدافزار)
1396/04/22پنجشنبه 09:00 تا 17:0082,125,000
622
سمپوزیم ماشینکاری - hodin
1396/04/22پنجشنبه 09:00 تا 17:0082,125,000