نرم افزار های ماشینکاری

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/03/19جمعه 09:00 تا 13:00254,300,000
2A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/02/07پنجشنبه 13:00 تا 17:00254,900,000
3A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/03/19جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
4A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/04/15پنجشنبه 13:00 تا 17:00254,900,000
5A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/05/06جمعه 09:00 تا 13:00254,900,000
6A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/06/09پنجشنبه 13:00 تا 17:00254,900,000
7A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/05/18چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,500,000
8A09011
اپراتوری فرز CNC
1396/03/17چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,500,000
9A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/01/25جمعه 14:00 تا 18:00405,200,000
10A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/02/07پنجشنبه 17:00 تا 21:00405,200,000
11A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/05/25چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,600,000
12A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/03/24چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,900,000
13A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/03/19جمعه 14:00 تا 17:00405,200,000
14A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/04/15پنجشنبه 17:00 تا 21:00405,200,000
15A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/05/06جمعه 14:00 تا 18:00405,200,000
16A09011
اپراتوری تراش CNC
1396/06/09پنجشنبه 14:00 تا 18:00405,200,000
17A13012
EDGE CAM 1
1396/02/01سه شنبه 17:00 تا 21:00486,400,000
18A13011
EDGE CAM1
1396/02/22جمعه 09:00 تا 13:00486,400,000
19A13011
EDGE CAM1
1396/03/25پنجشنبه 13:00 تا 17:00486,400,000
20A13011
EDGE CAM1
1396/04/22پنجشنبه 17:00 تا 21:00486,400,000
21A13011
EDGE CAM1
1396/05/13جمعه 09:00 تا 13:00486,400,000
22A13011
EDGE CAM1
1396/06/10جمعه 13:00 تا 17:00486,400,000
23A13011
EDGE CAM1
1396/03/03چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,700,000
24A13011
EDGE CAM1
1396/04/28چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,700,000
25A13011
EDGE CAM1
1396/06/01چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
26A13032
EDGE CAM3
1396/02/01جمعه 09:00 تا 13:00405,600,000
27A13021
EDGE CAM3
1396/02/29جمعه 13:00 تا 17:00205,600,000
28A13031
EDGE CAM3
1396/03/18پنجشنبه 09:00 تا 13:00205,600,000
29A13031
EDGE CAM3
1396/04/23جمعه 09:00 تا 13:00205,600,000
30A13031
EDGE CAM3
1396/05/26پنجشنبه 13:00 تا 17:00205,600,000
31A13031
EDGE CAM3
1396/06/17جمعه 09:00 تا 13:00205,600,000
32A13031
EDGE CAM3`
1396/03/11پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00165,600,000
33A13031
EDGE CAM3
1396/05/05پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00165,600,000
34A13031
EDGE CAM3
1396/06/09پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00125,600,000
35A11012
POWERMILL 1
1396/01/18جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
36A11012
POWERMILL 1
1396/02/29جمعه 14:00 تا 18:00485,000,000
37A11011
POWERMILL 1
1396/03/19جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
38A11011
POWERMILL 1
1396/04/15پنجشنبه 13:00 تا 17:00485,000,000
39A11011
POWERMILL 1
1396/05/13جمعه 13:00 تا 17:00485,000,000
40A11011
POWERMILL 1
1396/06/17جمعه 09:00 تا 13:00485,000,000
41A11011
POWERMILL 1
1396/03/24چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00484,600,000
42A11011
POWERMILL 1
1396/05/11چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00484,600,000
43A11011
POWERMILL 1
1396/06/01چهارشنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00484,600,000
44A11021
POWERMILL 2
1396/03/31چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
45A11021
POWERMILL 2
1396/05/18چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
46A11021
POWERMILL 2
1396/06/08چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00245,600,000
47A11022
POWERMILL 2
1396/01/24پنجشنبه 17:00 تا 21:00405,600,000
48A11021
POWERMILL 2
1396/02/22جمعه 13:00 تا 17:00405,600,000
49A11021
POWERMILL 2
1396/03/19پنجشنبه 13:00 تا 17:00405,600,000
50A11021
POWERMILL 2
1396/04/23جمعه 09:00 تا 13:00405,600,000
51A11021
POWERMILL 2
1396/05/26پنجشنبه 17:00 تا 21:00405,600,000
52A11021
POWERMILL 2
1396/06/24پنجشنبه 09:00 تا 13:00405,600,000
53A11031
POWERMILL3
1396/03/03چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00242,800,000
54A11031
POWERMILL3
1396/05/25چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00242,800,000
55A11031
POWERMILL3
1396/06/15چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00242,800,000
56A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/02/19یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
57A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/03/17دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
58A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/04/20یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
59A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/06/06دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
60A39011
ماشین کاری فرز دستی
1396/04/14چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00249,000,000
61A40011
ماشینکاری تراش دستی
1396/02/18دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
62A40011
ماشین کاری تراش دستی
1396/03/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
63A40011
ماشین کاری تراش دستی
1396/04/19دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00489,100,000
64A40011
ماشین کاری تراش دستی
1396/06/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00489,000,000
65A40011
ماشین کاری تراش دستی
1396/04/21چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00249,000,000
66A12011
MASTER CAM1
1396/02/18شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
67A12011
MASTER CAM1
1396/03/23یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
68A12011
MASTER CAM1
1396/05/12پنجشنبه 13:00 تا 17:00407,000,000
69A12011
MASTER CAM1
1396/06/22چهارشنبه 17:00 تا 21:00,شنبه 17:00 تا 21:00407,000,000
70A12011
MASTER CAM1
1396/03/17چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,000,000
71A12011
MASTER CAM1
1396/06/15چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00246,000,000
72A12021
MASTER CAM2
1396/06/22چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,200,000
73A12021
MASTER CAM2
1396/03/24چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:00244,200,000
74A12021
MASTER CAM2
1396/03/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00405,000,000
75A12021
MASTER CAM2
1396/05/18چهارشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00405,000,000
762
سمپوزیم ماشینکاری تراش وفرز cnc چندمحوره وروش های مدرن براده برداری
1396/04/22پنجشنبه 09:00 تا 17:0083,000,000
772
وبینار ماشینکاری تراش وفرز cncچندمحوره وروش های مدرن براده برداری
1396/04/22پنجشنبه 09:00 تا 17:0081,800,000