سرفصل 50 ساعت آموزش نقشه کشی صنعتی درجه 2 :
1.       آشنایی با نقشه کشی و به کارگیری صحیح وسائل آن
2.       فصل دوم ترسیمات هندسی
3.       ترسیم تصاویر  از قطعات ساده و آشنایی با احجام ساده هندسی
4.       ترسیم تصاویر یک جسم در صفحه تصویر و فرجه ها
5.       اندازه گذاری در نقشه ها
6.       مجهول یابی
7.       تصویرهای مجسم 3بعدی
8.       برش ها در تصاویر مجسم
9.       کیفیت سطح
10.   تلرانسها
11.   انطباقات
12.   ابعاد برداری دستی با استفاده از کلیس ، میکرومتر و ..و ترسیم کروکی و نقشه آن
13.   آشنایی اولیه با اتوکد و ترسیم نماها در آن