سرفصل 40 ساعت آموزش ANSYS 1 :
پیش نیاز این درس آشنایی به علوم استاتیک ، مقاومت ، مصالح ، یکی از نرم افزارهای طراحی می باشد.

  1. تحلیل سازه ای (تیر ها ، خر پاها ، صفحه ای ، پوسته های سه بعدی )(خصوصیات المانها ، چگونگی مدلسازی ، روش های بارگذاری و تحلیل نتایج )
  2. آنالیز ارتعاشی مودال و صفحه گذاری مدل المان محدود سازه ای پیچیده با این روش
  3. تحلیل کمانش خطی
  4. تحلیل با استفاده از نرم افزار ANSYS Workbench
  • معرفی محیطWorkbench
  • مدلسازی در نرم افزار Workbench
  • تحلیل تنش در Workbench
  • تحلیل کمانش خطی در Workbench
  • تحلیل حرارت در Workbench