سرفصل 24 ساعت آموزش  EDGE CAM 2 :
پیش نیازاین درس EDGE CAM 1  می باشد.

1.فرزکاری درصفحات مختلف کاری Angled head

2.اعمال استراتژی ها روی solidوsurface همزمان

3.چگونگی   Translate-mirror-planar rotate-repeat

4.به کار گیری انواع استراتژی های فرزکاری شامل: Plunge rough-Thread mill-Engraving-text-Flow surface-Project

5.اصول ماشینکاری High speed با استراتژی Wave form

6.ماشین کاری انواع Under cut

7.چگونگی اتصال به ماشین وتنظیم نرخ اطلاعات ماشین ونرم افزار