سرفصل 48 ساعت آموزش  POWERMILL4  :
پیش نیازاین درس  ،2،3،powermill 1  می باشد.

 1. مفاهیم
 2. Tool Axis(راستای ابزار)
 3. انواع Tool Axis
 4. RAPID MOVE HEIGHTS
 5. بررسی استراتژی های Finishingو تاثیر تغییر Tool Axis
 6. عملکرد Constant Z در ماشینکاری Multi Axis
 7. عملکرد استراتژی 3 محور در ماشینکاری Multi Axis
 8. عملکرد Surface Finishingدر ماشینکاری 4 و 5 محور
 9. عملکرد Profile Finishig در ماشینکاری 4و5 محور
 10. عملکرد Swarf Finishing در ماشینکاری 4 و 5محور
 11. عملکرد Wireframe swarf finishing در ماشینکاری 4و5 محور
 12. ماشینکاری 2+3 محور
 13. ماشینکاری BLISK ها(پره ها)