سرفصل های 35 ساعت آموزش Catia 2 :
پیش نیاز این درس catia1 می باشد.

 • آشنایی با دستورات تهیه ی نقشه های دو بعدی از مدل 3 بعدی
 • تهیه ی نقشه ی انفجاری از مجموعه های مونتاژی و نحوه ایجاد لیست قطعات در نقشه های مونتاژی
 • روش های اندازه گیری و نحوه قرار دادن تلرانس های ابعادی و هندسی بر روی نقشه
 • نحوه قرار دادن آرم و علایم  جوشکاری بر روی نقشه
 • ایجاد فرمت های خاص روی کاغذ همچنین نحوه ایجاد آرم و عایم ورد نیاز و تکراریبرای نقشه و نحوه فراخوانی آن ها
 • آشنایی با قیود مونتاژی و نحوه استفاده از قیود جهت مونتاژ قطعات یک مجموعه 
 • آنالیز های مورد نیاز جهت بررسی برخورد و لقی بین قطعات
 • نحوه مونتاژ نمودن یک قطعه تکراری در مجموعه مونتاژی
 • نحوه برقرار نمودن ارتباط بین قطعات در محیط مونتاژ
 • ایجاد قطعه جدید در محیط مونتاژ و برقرار نمودن ارتباط قطعه جدید با قطعات دیگر
 • آنالیز های مورد نیاز جهت بررسی برخورد و لقی بین قطعات باSection زدن
 • ایجاد نماهای مختلف از مجموعه مونتاژی با قرار دادن متن در نما  و...
 • ایجاد جداول طراحی و طراحی مدل به کمک آن
 • ایجاد انواع پارامترها و برقراری فرمول بین آن ها