سرفصل 30 ساعت آموزش  AOUTOCAD 2D :
پیش نیاز این درس نقشه کشی صنعتی ،icdl میباشد

 1. آشنایی با نرم افزار اتوکد و معرفی محیط آن.
 2. آشنایی با روشهای مختلف اجرای دستورات.
 3. تنظیم صفحه ترسیم با کاغذهای استاندارد و تشریح مشکلات در صورت عدم تنظیم در شروع کار.
 4. آشنایی با دستورات پایه و کاربردی (Line , Circlr , Osnap , Offset, Ttim ,…).
 5. تشریح مختصات و نحوه محاسبات بر مبنای آن.
 6. تشریح روشهای انتخاب در جلوی SelectObject.
 7. تقسیم خطوط و کمانها بر اساس تعداد و بر اساس طول.
 8. نحوه محاسبه مساحت ، محیط ، حجم و بدست آوردن فاصله های مختلف.
 9. تشریح فرمان ARRAY جهت ایجاد کپی های سطری و ستونی و همچنین دورانی.
 10. معرفی امکانات تولبار Text.
 11. ایجاد برش در قطعات و تنظیمات مربوط به آن .
 12. نحوه Plot گرفتن
                13.اندازه گذاری و تکنیک های آن