سرفصل های 40 ساعت آموزش Catia 1 :
پیش نیاز این درس نقشه کشی صنعتی می باشد.

  • آشنایی با مراحل به کارگیری نرم افزارهای CAD/CAM در صنعت و نسل های نرم افزارهای مهندسی
  • تقسیم بندی نرم افزارهای مهندسی براساس کاربرد و قابلیت های آن
  • آشنایی اولیه با نرم افزارهایCATIA ،امکانات و قابلیت های پیشرفته در نرم افزار
  • آشنایی مختصر با محیط های کاری نرم افزار و دستورات عمومی
  • آشنایی با دستورات ترسیم پروفیل های دو بعدی مورد نیاز جهت طراحی و ترسیم 3D قطعه
  • آشنایی با قیود ابعادی و هندسی جهت ترسیم پروفیل مورد نیاز
  • شبیه سازی حرکت مکانیزم های ساده در حالت دو بعدی با ترسیم پروفیل های دو بعدی اجزای مکانیزم
  • آشنایی با دستورات طراحی و ترسیم سه بعدی قطعات و مدل های توپر(حجمی)با استفاده از پروفیل های 2 بعدی
  • آنالیز های شیب و ضخامت...
  • ایجادBody های مختلف در محیط و نحوه ارتباط برقرار نمودن فایل ها باهم و ...