سرفصل آموزش CATALOGUE PDMS در16ساعت
1. 
شرح ماژول Paragon و آشنایی با ساختار Data Base کاتالوگ
2. ساخت انواع و تقسیم بندی  آن ها
3. تنظیمات مربوط به Ppoint و انواع Ppoint
4. شرح Geometryو استفاده از آنها جهت ساخت اقلام لوله کشی
5. انتخاب Text های مورد نیاز در محیط طراحی و آیزومتریک و محل ذخیره سازی آنها
6. سیستمهای Coding و تعریف آن ها با توجه به PMS پروژه
7. چگونگی پارامتر های اضافه شده به یک کاتالوگ ایجاد شده
8. شرح جداول انواع اتصالات مورد نیاز اقلام لوله کشی در نرم افزار
9. ساخت Cataloge Specification و سلسله مراتب ایجاد آن
10. شرح  ,Catviewاستفاده از آن جهت اضافه سازی کاتالوگ
11. نصب ,Catview تنظیمات آن و چگونگی تغییر دادن اقلام ساخته شده
12. تنظیمات Bolt مربوط به ,Catview نحوه استفاده و اضافه کردن آنها به اقلام لوله کشی
13. ایجاد نمودن آیتم ساخته شده در محیط طراحی و تهیه آیزومتریک از آن
14. نحوه تهیه ,MTO Report ایجاد تنظیمات مرتبط با آن
15. چگونگی ایجاد اقلام غیر استاندارد و اضافه نمودن آنها به SPEC
16. تعریف و ساخت کاتالوگ جهت استفاده در اقلام ثابت
17. بررسی و آموزش Commandline های مرتبط به کاتالوگ
18. شرح انواع ERROR های رایج در کاتالوگ و چگونگی رفع آنها