سرفصل آموزشی تکمیلی PDMS برای 16 ساعت
1. شاخه اصلی Cable Trays
2. نحوه انتخاب Tail,Head,Branch
3. نحوه انتخاب Cable Trays Components و اصطلاحات مورد نیاز
4. تغییر Spec و سایر Modification روی Components
5. انواع move,copy ......مورد نیاز در مدلسازی cable Tray
6. ورود به Equipment Application و ساخت تجهیزات مورد نیاز
7. شرح و ارائه ماکروهای Cable Trays در محیط PDMS آشنایی کاربران با ماکرو ها
8.ورود به HVAC Designer Application و آشنایی با محیط آن و ساخت Pipe,Zone,Site
9.شاخه اصلی Duct
10.نحوه انتخاب Tail,Head,Branch
11.نحوه انتخاب HVAC Components و اصطلاحات مورد نیاز
12.نحوه انتخاب HVAC Equipments و اصطلاحات مورد نیاز
13. انواع move,copy,......مورد نیاز در مدلسازی HVAC
14.تهیه نقشه  های Isometric
15. ورود به بخش structure Application و Beam &column  وآشنایی با محیط
16. نحوه ساخت structure , Zone , site
17.نحوه انتخاب Substructure  و Frame work
18. نحوه انتخاب اجزا Structure و انتخاب مقطع از کاتالوگ
19. استفاده از پیش فرض های موجود برای مدلسازی Structure
20. انواع move,copy,trim , stretch مورد نیاز در مدلسازی structure
21. شرح منوهای Beam&Column مورد نیاز در مدلسازی Structure
22. ورود به بخش ASL Modeler از Structure Application آشنایی با محیط آن
23. مدلسازی Ladder , Plat Form stair
24. ساخت List و سایر گزارش گیری ها