تماس با مجتمع آموزشی بین المللی مشاهیر پایتخت

                                  
                                                          

شعبه ۱
آدرس :  تهران، خيابان انقلاب، خيابان شهيد مدنی جنوبی، پلاک ۵۸ واحد ۱،۲،۳
تلفن :    ۱۸۲۱ ۷۷۵۱ ۹۸+
فاکس :  ۰۴۹۱ ۷۷۶۰ ۹۸+

شعبه ۲
آدرس :  تهران، خیابان مطهری، بعد ازاورامان، پلاک ۱۲۶، طبقه ۳، واحد ۵
تلفن :    ۷۰۲۵  ۸۸۸۶ ۹۸+
            ۷۱۲۸ ۸۸۸۶ ۹۸+
فاکس :   ۰۸۹۱ ۸۸۱۴ ۹۸+


                                                                                                                                                               
SMS: 100 000 77511821
Email: info@mashahiredu.com